I n n e r l ij k e  g l i m l a c h

wp49d997f8.png

Vitaliteit door zachte kracht!

   

 

 

wp667f160c_0f.jpg
wpc6f484a5.png

Privacybeleid

De website van Innerlijke glimlach is erop gericht om cursisten, aspirant cursisten, cliënten en andere geïnteresseerden te informeren over de zakelijke activiteiten van centrum Innerlijke glimlach, zoals de Qi Gong & Tai Chi Tao lessen, workshops, therapieën en andere diensten die door centrum Innerlijke glimlach, in de persoon van Ingrid van Breemen, worden gegeven. Daarbij verwerk ik privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werk ik daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Ik vind het van groot belang dat er zorgvuldig met deze persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houd ik me aan de eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming , kortweg AVG.

Dat betekent dat ik:

 • duidelijk aangeef voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens tot het minimaal noodzakelijke beperk;
 • eerst om uitdrukkelijke toestemming zal vragen om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming vereist is;
 • je persoonsgegevens niet zal doorgeven aan derde partijen, tenzij dat voor de gevraagde dienst noodzakelijk is of wanneer ik daartoe wettelijk verplicht ben;
 • afspraken maak met derde partijen wanneer ik je gegevens deel om er onder andere voor te zorgen dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebuikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen neem om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in opdracht van mij persoonsgegevens verwerken;
 • je recht op inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens respecteer.

 

Privacyverklaring Innerlijke glimlach

Innerlijke glimlach, correspondentie adres:
Frambozengaarde 3, 3124 WG Schiedam
www.innerlijkeglimlach.nl
info@innerlijkeglimlach.nl
telefoonnummer: 06 – 44 804 102

in de persoon van Ingrid van Breemen,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk t.b.v. de lessen, workshops en nieuwsbrieven

Innerlijke glimlach verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf aan mij hebt verstrekt.

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum *
 • Adresgegevens *
 • Telefoonnummer(s) *
 • E-mailadres

* Deze gegevens worden niet actief verzameld in geval van aanmelding voor de nieuwsbrieven. Indien iemand dit wel vermeldt bij aanmelding, dan kunnen deze gegevens wel opgeslagen worden.

Innerlijke glimlach verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Administratie
 • Het controleren en afhandelen van je betaling
 • Verzenden van de nieuwsbrieven en/of andere mailings
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

Persoonsgegevens worden, conform de eisen van de belastingdienst, 7 jaar bewaard.
E-mail adressen ten behoeve van mailings worden tot wederopzegging bewaard.

Persoonsgegevens die ik verwerk t.b.v. mijn behandelingen, c.q. therapieën

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Naam eventuele verwijzer
 • Zorgverzekeraar

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Dit dossier bevat naast bovengenoemde persoonsgegevens aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit je dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je persoonlijke gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

 

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

 Naam, adres en woonplaats

 Geboortedatum

Datum van de behandeling

Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Cranio Sacraal Therapie’

Kosten van het consult

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Innerlijke glimlach verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Innerlijke glimlach neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@innerlijkeglimlach.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website en in de nieuwsbrief worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

wp5533b116.gif